İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU
ÖZEL ALMAN DİL HİZ. EĞT. TER. TİC. LTD. ŞTİ.
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK” olarak anılacaktır.) “ilgili kişi”
olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.), KVKK’nın 11.
maddesi kapsamında aşağıdaki haklar tanınmıştır:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
• KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silin-
mesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında
Tebliğ uyarınca, Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ya da
tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik
posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@das-akademie.de adresine elektronik posta göndererek veya
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul” olarak anılacaktır.) tarafından gelecekte belirlenecek
diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.
Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
• Başvuru Sahibi tarafından Şirketimize bizzat başvurulması ile,
• Noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
• Başvuru Sahibinin, Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı e-posta adresinin bulunması durumunda,
bu adresinden Şirketimiz’in kvkk@das-akademie.de adresine e-posta gönderilmek suretiyle,
iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları
özelinde bilgiler verilmektedir:

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin
niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız

KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı olarak veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacak-
tır.

A. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri
Ad :
Soyad :
TC Kimlik Numarası :
Telefon Numarası :
E-posta :
Adres :

B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.
□ Çalışan Adayı □ İş Ortağı (Bayi, Tedarikçi vb.)
□ Mevcut Çalışan □ Müşteri
□ Eski Çalışan □ Diğer: ……………………………………..
Şirketimiz ile iletişimde olduğunuz Departman / Birim:
…………………………………………………………………
İletişim Konusu
………………………………………………………………………………………………………………………………………
□ Eski Çalışanım □ Çalışan Adayıyım (İş Başvurusu Yaptım)
Lütfen Şirketimizde çalıştığınız yılları belirtiniz: Lütfen Şirketimize başvuru yaptığınız tarihi
belirtiniz:
………………………………………………………………. …………………………………………………………
□ Müşteriyim □ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım
Lütfen alışveriş tarihinizi ve ilgili bayimizi Lütfen çalıştığınız firmayı ve pozisyon
belirtiniz: bilgisini belirtiniz.
……………………………………………………………….. …………………………………………………………..
□ Diğer:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

C. Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz.
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
□ Adresime gönderilmesini istiyorum.
□ Elden teslim almak istiyorum.
□ Formu gönderdiğim ve sisteminizde kayıtlı olan e-posta adresime cevap verilmesini istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletnamenin veya yetki belgesinin mevcut olması
ve işbu Başvuru Formuna eklenmesi gerekmektedir.)
İşbu Başvuru Formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa Şirketimiz tarafından işlenen kişisel

verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresi içerisinde cevap verile-
bilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek

hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla,
kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz, ek evrak ve bilgi (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep
etme hakkını saklı tutar. Başvuru Formu kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin
doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış
bilgiden ya da yetkisiz başvurudan kaynaklanan taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
Başvuru Sahibi İlgili Kişi’nin;
Adı / Soyadı :………………………..
Başvuru Tarihi :………………………..
İmza :………………………..