ÖZEL ALMAN DİL HİZ. EĞT. TER. TİC. LTD. ŞTİ.
MINTICITY AYDINLATMA METNİ

a. Veri Sorumlusu
Özel Alman Dil Hiz. Eğt. Ter. Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır)
olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan
sonra “KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile
işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.
b. İşlenen Kişisel Veriler
KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Minticity Aydınlatma Metni’nde belirtilen
amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları
aşağıdaki gibidir:
Kimlik Bilgileri : Adı-soyadı, cinsiyeti, TC kimlik numarası, okul numarası,
İletişim Bilgileri : Okul adı, sınıf şubesi, e-posta adresi, adresi, telefon numarası

Özel Nitelikli Kişisel
Veriler

:
Diğer :

c. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz,
 Minticity.com platformuna kayıt işleri sırasında kullanılması,
 Üyelik sözleşmesi gereği mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 Üyelik sözleşmesinin ifası sırasında kullanılması,
 İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 Hukuk işlerinin takibi,
amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c)
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki
yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, e) Bir hakkın tesisi, kullanılması
veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebepleri dâhilinde işlenecektir.
d. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasındaki amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın
5 (2) ve 6 (3) maddelerinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen
otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde
edilecektir:

 Platform için kayıt yapıldığı sırada işlenmesi,
 Fiziki ve elektronik ortamda işlenmesi,
e. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca
Minticity kullanıcısının (yasal velisinin) açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:
 Platforma kayıt sırasında elektronik veya fiziki ortamda aktarılabilecektir.
f. Yurtdışına Aktarım
KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenen kişisel verileriniz,
bordrolamaya ilişkin işlemlerin veri tabanları yurt dışında olan çevrimiçi yazılım sistemleri
aracılığıyla gerçekleştirilmesi nedeniyle, KVKK’nın 9 (2) maddesindeki yurt dışına aktarım
şartları doğrultusunda, ilgili kişinin açık rızası temin edilmeksizin,
i. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Bundan sonra “Kurul” olarak anılacaktır.)
tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli
Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya
ii. Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı
olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin bulunduğu yabancı
ülke ve/veya ülkeler (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun
Bulunduğu Yabancı Ülke”) ile sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.
Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı,
KVKK ve ilgili sair mevzuat başta olmak üzere, Kurul tarafından alınan kararlar ve ilgili
düzenlemelere uygun olarak, Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve gerekli tüm
güvenlik önlemler alınarak gerçekleştirilecektir.
g. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu
haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda
belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1.
fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,
 ‘’İsmet Kaptan Mah. 1371 Sok. No.5 Kat:4-5 Çankaya/İzmir” adresindeki Şirketimize
bizzat gelerek,
 ozelalmandilhizmetleri@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP)
adresimiz üzerinden,
 kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter
aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize
bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak
suretiyle kvkk@das-akademie.de adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte
Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Okudum, anladım. _______________